Beleidsplan

Stichting monument Sawah Belanda Zetelende te Arnhem Postadres: Grijpskerkstraat 25, 6835 DG Arnhem RSIN-nummer: 855116316 Doelstelling De stichting heeft ten doel: a. het in standhouden, het op zorgvuldige wijze beheren en het promoten van het Indisch monument Sawah Belanda in park Sacré-Coeur te Arnhem; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Bestuurssamenstelling De heer D.HG. Böckman voorzitter ,De heer G.J. Rijken secretaris ,De heer H.A. Slijp penningmeester, De heer N. van den Heuvel bestuurslid Mevrouw M.L.S. Kwee bestuurslid.

Beloningsbeleid De bestuurders van Stichting monument Sawah Belanda ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. Stichting monument Sawah Belanda heeft geen personeel in dienst.

Activiteitenverslag De activiteiten van Stichting monument Sawah Belanda bestaan uit: – het gezamenlijk poten van rijstplanten in de Sawah Belanda in mei of juni 2015; – het organiseren en houden van de Kumpulan op 15 augustus 2015; – het organiseren en vieren van het tienjarig bestaan van het monument Sawah Belanda in 2016. Verkorte staat van baten en lasten over 2015; voorgenomen bestedingen: Ontvangen donaties  € 0,- ;Ontvangen uit nalatenschappen  € 0,-; Baten € 0,-; Beheerkosten maximaal €5000,- ; Fondswervingskosten  tot op heden € 0,- .

Verkort beleidsplan Het beleid van Stichting monument Sawah Belanda is gericht op verwezenlijken van haar doelstelling. Met name door: De instelling verricht de volgende werkzaamheden: – het (praktisch) onderhouden van het kunstwerk Sawah Belanda, zoals het poten van rijstplanten en het schoonmaken van de granieten stenen; – het bevorderen van betrokkenheid van de (Indische) gemeenschap bij het monument Sawah Belanda door middel van het gezamenlijk bezighouden met het onderhoud van het kunstwerk; – het bevorderen van samenkomen van mensen uit de Indische gemeenschap bij het monument Sawah Belanda door middel van het organiseren van evenementen; – het promoten van het monument Sawah Belanda door middel van het beheer van een Facebookpagina en de website www.sawahbelanda.nl. Stichting monument Sawah Belanda heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. Voor het beloningsbeleid van Stichting monument Sawah Belanda, zie hiervoor. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De administratie van Stichting monument Sawah Belanda wordt gevoerd door Hans Slijp en de inkomsten en het vermogen worden beheerd door Hans Slijp.

Bankrekening Stichting monument Sawah Belanda, Arnhem: NL60 INGB 0006 8054 30; INGB NL2A 0006 8054 30 (voor buitenlands betalingsverkeer).

IMG_8066

 

 

  • Geplaatst op:

    21 mei 2015

  • Categorie:

    Algemeen